Holtsmark WEB OG IT  
  Forside | Produkter | Linker | Kontakt


Vilkår


     Forside
Domenesøk
Tomcat
PHP


Forretningsvilkår for Holtsmark web og it

Disse vilkårene gjelder tjenester og produkter levert av Holtsmark web og it og regulerer forholdet mellom Holtsmark web og it (heretter kalt HWIT) og kunden (heretter kalt Kunden).

Disse vilkårene gjelder fra 01.01.2007 og erstatter alle tidligere vilkår. Hvis nye vilkår foreligger fra HWIT, vil disse erstatte tidligre vilkår. Vilkårene kan endres på meget kort varsel av HWIT og Kunden er pliktig til å følge de til enhver tid gjeldende vilkår som finnes på http://www.holtsmark.no/terms.php

Generelle vilkår

 • Tjenester levert av HWIT inkluderer begrenset gratis epost support innenfor rimlighetens grenser. Forespørsler sendes til epost addresse oppgitt på disse sidene. Henvendelser besvares vanligvis i løpet av 1-3 arbeidsdager, men det gis ingen garanti om dette. HWIT kan nåes på telefon, men HWIT oppfordrer alle til å ta kontakt elektronisk, da dette gjør at vi kan utføre arbeide og besvare flere henvendelser mer effektivt. Trenger kunden assistanse utover lett epost support kan dette bestilles som vanlig fakturert konsulentbistand.
 • Kunden er selv pliktig til å holde HWIT oppdatert med all korrekt kontakt- og adresseinformasjon for sine domener og tilhørende tjenester. Endring av kontakt- og adresseinformasjon skjer ved at Kunden sender epost til HWIT. Dersom Kunden ikke holder adresseinformasjonen oppdatert/melder adresseendring, kan det i verste fall føre til at domenet og/eller tilhørende tjenester blir deaktivert eller slettet fordi det ikke er mulig å komme i kontakt med Kunden.
 • Kunden plikter å følge alminnelig aksepterte retningslinjer for akseptabel bruk av Internett-tjenester, såkalt AUP (Acceptable Use Policy). Dette innebærer bl.a. at tjenester levert av HWIT ikke må brukes til å distribuere eller promotere materiale som kan anses som rasistisk, pornografisk eller injurierende, som uttrykker religiøs eller politisk ekstremisme, som krenker opphavsretten, eller som strider mot norsk eller internasjonal lov. Portscanning, Denial of Service (DoS)-angrep eller forsøk på uautorisert tilgang til andre maskiner er ikke tillatt. Vi tillater heller ikke masseutsendelse av epost uten forhåndssamtykke fra mottagerne (såkalt spam), verken til privatpersoner eller organisasjoner. Brudd på AUP kan føre til sperring av domenet og/eller tilhørende tjenester. Dette gjelder også dersom tjenester levert av HWIT bare indirekte er involvert, f.eks. ved peking av et domenenavn til en ekstern server med lovstridig materiale, eller dersom et domenenavn som ligger hos HWIT blir promotert via spam utsendt fra servere uten tilknytning til HWIT.
 • Alle tjenester hos HWIT faktureres de til enhver tid gjeldende priser som publises på websidene. Betalingsfristen er normalt 10 dager, med mindre noe annet er avtalt på forhånd. Ved forsinket betaling beregnes purregebyr og forsinkelsesrenter i henhold til norsk lov. HWIT forbeholder seg retten til å overdra fordringer til tredjepart.
 • Kunder må selv påse at fornying av domene skjer, og at HWIT er informert minst 2 mnd før utløpsdato. Grunnet kapasitetsproblemer har HWIT ikke mulighet for oppfølging av domene fornyinger, tjenester eller nyregistreringer. Alle web og domene tjenester hos HWIT blir herved avsluttet når perioden tjenestene er kjøpt for utløper. Kunden må selv påse å flytte sine web, mail og domenetjenester til en annen registrar/ISP. Å flytte et domenenavn vekk fra HWIT til en annen registrar/ISP ansees som en oppsigelse. Dersom et domene og/eller tilhørende tjenester ønskes fornyet og faktura for fornyelse ikke er mottatt innen utløp av perioden, må Kunden selv ta kontakt med HWIT og be om å få tilsendt faktura. HWIT tar intet ansvar for domener og/eller tjenester som blir deaktivert eller slettet på grunn av manglende betaling.
 • Hvis HWIT gir Kunden brukernavn og passord eller authstreng er disse strengt konfidensielle og Kunden har ansvaret for at denne informasjonen kun gis videre til den eller de personer som har behov for denne informasjonen i sitt arbeid med å vedlikeholde domenet og tilhørende tjenester. HWIT anbefaler at Kunden endrer passord/authstreng rett etter tredjeparts arbeide, og minst en gang i året. Likevel forbeholder HWIT seg retten til å generere nytt passord/auth-streng automatisk.
 • HWIT kan imidlertid ikke garantere for 100% oppetid eller tilgjengelighet og kan ikke holdes ansvarlig for problemer eller økonomisk tap, herunder følgetap, som Kunden måtte påføres som følge av eventuell nedetid eller manglende backup, enten dette skyldes feil hos HWIT, tredjeparts leverandører eller eksterne forhold/force majeure, som f.eks. naturkatastrofer, streik, lockout eller offentlige myndigheters pålegg eller inngrep.
 • HWIT har ingen erstattningsansvar for indirekte tap som f.eks tapt omsetning.
 • Disse vilkårene er underlagt norsk lov. Eventuelle uenigheter og tvister i tilknytning til disse vilkårene skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, skal saken avgjøres i henhold til norsk lov med Oslo tingrett som verneting.
 • Vilkårene kan være oversatt til andre språk. Det er den norske versjonen av vilkårene som skal benyttes ved uenighet om vilkårene.
 • Priser og tilbud sendt fra HWIT til Kunden på epost varer normalt 14 dager etter utsendelse. Priser og tilbud på produkter og tjenester som eksisterer på våre websider, er gyldig kun så lenge prisen og tilbudet eksisterer på vår webside.
 • Det tas forbehold om skrivefeil på websidene. Det gies ingen prisgaranti.

  Tilleggsvilkår for domeneregistrering

 • Registrering av domenenavn gjelder normalt for ett år om gangen. Registreringsprisen inkluderer parkering på HWITs navnetjenere. Eventuelle tilleggstjenester som DNS, epost og websider til domenet må bestilles separat. Når registreringsperioden er utløpt, må Kunden betale årsavgift for hvert påfølgende år så lenge domenet skal beholdes.
 • Domeneregistrering er en tjeneste, ikke et produkt, og det er ingen angrefrist slik det er for vanlige forbrukerkjøp. Når domenet først er registrert, må registreringsavgiften alltid betales, også dersom Kunden ombestemmer seg og ikke lenger ønsker å beholde domenet, eller dersom Kunden ønsker å avslutte før den første registreringsperioden er omme. Innbetalt registreringsavgift og årsavgift refunderes ikke. Dersom registreringsavgiften mot formoding ikke er betalt innen 30 dager etter registrering, gis HWIT fullmakt til å overføre eierskapet av domenenavnet til seg selv, og står deretter fritt til å disponere det eller selge det videre. En slik overføring fritar likevel ikke søker for betalingsansvaret.
 • Kunden innehar selv det fulle og hele ansvar for at domeneregistreringen ikke medfører urettmessige inngrep i tredjeparts registrerte eller uregistrerte rettigheter. HWIT anbefaler at Kunden foretar de nødvendige undersøkelser, varemerkesøk, osv. før bestillingen sendes inn for å bringe på det rene at registreringen ikke krenker tredjeparts rettigheter. Ved registrering under en del toppnivå-domener (.no, .dk, .se, .com, etc.) gjelder særskilte vilkår fastsatt av den aktuelle registreringsautoriteten for toppnivå-domenet, og Kunden plikter å sette seg inn i og følge disse vilkårene også.
 • Ved registrering av domenenavn samtykker Kunden i at kontaktinformasjon, navnetjenere og registreringstidspunkt for domenet gjøres offentlig tilgjengelig på internett, bl.a. gjennom WHOIS. Å oppgi gal eller ufullstendig kontaktinformasjon kan være straffbart i noen land, og kan føre til at domenet blir slettet uten forvarsel.
 • En innsendt søknad til HWIT om registrering av et domenenavn blir for tiden avvist grunnet kapasitetsproblem.
 • Ved registrering av domenenavn som inneholder æ, ø, å eller andre særnasjonale tegn, såkalt IDN (Internationalized Domain Names), plikter Kunden selv å forsikre seg om at brukerne av domenet har den nødvendige kunnskap og programvaren som er nødvendig for å kunne nyttiggjøre seg slike domener.
Ingen reklame! No spam! Read these rules!
© Copyright Holtsmark WEB OG IT. English translate? Terms/Vilkår
Sist endret: Sun 19/02/2017 02:47:08 pm
Alle priser er oppgitt uten MVA(normalt 25%) om ikke annen informasjon er gitt.
Forbehold om skrive-/trykkfeil og prisendringer.